Jdi na obsah Jdi na menu
 


MIMOZEMŠŤANIA NAMIESTO BOHA

 

Mimozemské civilizácie

Vo svete sa šíri epidémia neistoty. Stále viac ľudí verí, že boli unesení posádkami vesmírnych lodí a na ich palube podrobení výskumu. Ide o psychopatov? Tajné pokusy americkej vlády? Alebo azda mimozemšťania genetickými experimentami pripravujú pôdu pre vznik nového ľudstva?

Ako sme na tom u nás?

V susednej ČR podľa prieskumu agentúry AISA verí 40 % populácie v existenciu mimozemšťanov, 38 % v Boha, 24 % v povery, 15 % v prevteľovanie a v strašidlá 3 %. Na Slovensku to je podobné...

Ak sa máme zaoberať problémom mimozemských civilizácií, musime spomenúť Ericha von Dänikena. Ovplyvnil nielen laikov, ale jeho úvahy berú vážne i špičkoví odborníci.

Väčšina jeho úvah je založená na reálnych faktoch.

- kruhy a obrazce v obilí,

- obrazce na náhornej plošine v Nazce,

- množstvo záhadne zabitých či zmrzačených zvierat (páchatelia boli odborníkmi v biológii, farmakológii i veterinárnej chirurgii)

- svedectvá ľudí o záhadných únosoch a fyzických i sexuálnych kontaktoch

(popáleniny, psychológ Dr. Sprinkle - vyšetril 2000 "unesených", mnohých

v hypnóze! - neboli bláznami ani neklamali),

- rytiny Mayov, Aztékov, Egypt ...

- záznamy v starých spisoch - Biblia,

Vyrieši viera v UFO problémy ľudstva? Mnohí veria že áno. Pozrime však do

Biblie a skúsme odhaliť niektoré z jej odpovedí na naše otázky.

1. ZEM:

Gen. 1/1-2

Boh tvorí človeka, a umiesťnuje ho do trojjediného sveta, určeného prie-

storom, hmotou a časom - Gen. 2/15. Človek ju má strážiť! Vstupuje tu do

hry ešte niekto iný (všetci vieme kto).

2. NEBO:

Písmo učí, že existujú troje nebesia.

1. nebo - atmosféra zeme (Gn 1/8, 2.Par 6/26). Toto nebo je znečistené prítomnosťou padlého archaniela Lucifera - Satana a jeho anjelov (Zj 12/3,4,9), až dokiaľ nebudú úplne zvrhnutí. Táto oblasť je tiež

definovaná ako ponebeské oblasti (Ef 6/12)

2. nebo - centrálne, charakterizované medzihviezdnym priestorom, ktoré má bilióny planét,galaxii a sĺnc pohybujúcich sa po Bohom vopred určených dráhach. Toto sú nebeské telesá, ktoré sa zatemnia ako prejav súdu v posledných dňoch (Joel 2/10, Hag. 2/6, Iz.50/3, 13/13, 34/4)

3. nebo - miesto, kde tróni Boh so zástupmi anjelov - tu bol prenesený Pavol (2.Kor. 12/2), Izaiáš (Iz.6/7) i Ján (Zj.5/11nn),

Mnohí tiež mylne tvrdia, že anjeli sú bezpohlavné bytosti, a to na základe nasledujúceho verša (Mt 22/30). Tento verš netvrdí, že anjeli sú alebo nie sú pohlavný. Hovorí iba, že sa neženia. Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré sa môžu zhmotniť do ľudského tela. Všetky záznamy o anjeloch v tele, ktoré

v Biblii máme, opisujú mužov. Muži sa medzi sebou nemôžu ženiť. Incubi - succubi je technický termín pre sex s mužským alebo ženským démonom, no o tom Biblia priamo nehovorí. Preto sa môžeme len domnievať, že Satanovi služobníci, padlí anjeli, synovia božskí (nie iba kainovci) vchádzali k dcéram ľudským, a tie im rodili netvorov. Kebi to boli ľudské bytosti - kainovci, nerodili by sa obri - netvori ale normálne deti, tak ako sa rodia deti všetkých neveriacich. Je možné, že démoni vstúpili do mužov a tí potom konali z vôle démonov, a ich potomstvo bolo posadnuté démonmi. Boh však nenechal nič náhode. Zamyslime sa nad týmto veršom:

(Gen 3/15).

Čo je semeno tvoje a jej semeno? Ženino semeno je jasné - z panny, ktorá nepoznala muža sa narodil Ježiš. Zostáva zodpovedať otázku: Kto vzišiel alebo vzíde zo semena Satana? Z vajíčka, semena ženy sa narodil Ježiš Kristus (po žene človek, po Duchu Svätom Boh). Zo semena Satana sa narodí Antikrist. Ako sa Satan pričiní o Antikristovo otcovstvo nevieme. Prečo by to nemohlo byť podobným spôsobom, ako v 6.kapitole Genezis, keď sa zo semena synov božských rodili netvori:

(Gen 6/1-2,4).

Čo sa dialo v tých časoch, ba ešte aj potom? Čítame, že sa na zemi rodili obri a netvori. Je zaujimavé, že práve ľudia, ktorí sa stretli s mimozemšťanmi hovoria, že im boli odobraté vajíčka aj spermie. Dokonca i zmrzačené zvieratá majú často vybraté genitálie. Vidíme, že cieľom Satana a jeho služobníkov bolo zničiť celú ľudskú rasu nielen duchovne, ale aj geneticky:

(Gen 6/5)

Preto Boh potopou zničil všetko živé, až na osem ľudí, ale aj potom sa šírilo zlo. Celá 19.kapitola Genezis (po potope) podrobne opisuje ľudskú zvrátenosť a túžbu po sexuálnej neprávosti ľudských mužov s mužmi anjelskými. Boh ich dôkaldne varoval. Dokonca ranil sodomských mužov slepotou, ale ani to ich neodradilo.

Padlí anjeli a Satan nelenia. Pokračujú vo svojom zhubnom diele ďalej.

Predtým mali ľudi zo Satana, netvorov, obrov a démonov hrôzu a strach.

Dnes sa niektorí posmievajú, iní vyhľadávajú takú zábavu, aby im behal mráz

po chrbte, iní sa k Satanovi otvorene hlásia. Vznikajú "umelecké" diela, kde je Kristus tupený a Satan vyvyšovaný.

NETVORI A OBRI

Anákovci /obri/ (Numeri 13/32-33)

Ďalej vieme, že obrami boli Óg a Goliáš.

2.Samuelova 21/30

Otázka, či vznikli alebo vznikajú geneticky odlišní potomkovia božských synov (démonov) aj po potope zostáva otvorená.Môžu medzi nich patriť snežní muži, alebo naopak dnešní únoscovia, ktorí sú naopak malej postavy? V prípade UFO-nautov s najväčšou pravdepodobnosťou ide o démonické bytosti, ktoré sa môžu materializovať či dematerializovať. Určitou indíciou môže byť aj skutočnosť, že u ľudí, korí boli unesení mimozemšťanmi sa prejavujú podobné zvláštne javy, ako u osôb zaoberajúcich sa okultizmom - telepatia, jasnovidectvo, efekt "poltergeist" ... Podľa toho, čo mnohí ľudia opisujú vieme, že mimozemšťanie nemajú fyzicku podstatu, nepodliehajú známym fyzikálnym zákonom, a predsa s človekom mimozmyslovo komunikujú, a niektorí ľudia ich vidia. Do akej miery môžu ľudskú myseľ kontrolovať nevieme. Sú aj reprodukcieschopní? Môžu vznikať noví netvori zo synov božských a zvierat či ľudí? Prirodzenou cestou nie, ale cesta nadprirodzená? Existujú ľudské telá s hlavou zvieraťa (Egyptská či Grécka mytologia), alebo sú len fantáziou naších predkov?

Vieme, že biologické druhy sa množia podľa svojho druhu. Boh to v prvej kapitole Genesis zdôrazňuje desaťkrát.

To isté potvrdzujú aj verše v 1.Kor.15/38. Genetický kód je uzatvorený, a izolovaný od kódov iných druhov. Druhy nemôžu evolučne prechádzať jeden do druhého. Možnože práve dnes ľudstvo otvára Pandorinu skrinku predpotopnej minulosti. S novou technológiou genetického inžinierstva a manipulácie, ľudským zásahom a spoluprácou s nadprirodzenými silami môže byť aj nepredstaviteľné možným. Dosiaľ kríženci rôznych skupín neboli reprodukcie schopní, ale vedci štiepia nielen bunky, ale aj gény (DNK)! Snažíme sa vzájomne skrížiť rôzne druhy rastlín a zvierat, ale pokúšame sa ich aj vzájomne spájať. Implantujeme, transplantujeme a oplodňujeme v tele aj mimo tela. Napriek medzinárodným dohovorom, stále je dostatok záujemcov o vyšľachtenie "dokonalého človeka" či liečenie zatiaľ neliečiteľných chorôb,

zásahom do jeho DNK kódu. Práve genetické netvory nižšieho druhu zvierat ale aj ľudské netvory zrodené z človeka a démonov, môžu vyvolať na zemi takú hrôzu že Boh zakročí, aby zabránil celkovej skaze ľudstva a Zeme. Je len otázkou času, kedy vytvoríme taký vírus, baktériu, mikrób, ktorý sa vymkne našej kontrole (AIDS). Ako ďaleko nám Boh dovolí ísť? Zmizneme zo sveta rovnako, ako zmizli stavitelia pyramíd v Egypte alebo Južnej Amerike?

Či sa len vzájomne vyvraždíme? Kam zmizli vyspelé civilizácie po potope? Nebola toho príčinou práve genetická manipulácia?

INÉ USPORIADANIE SVETA.

Väčšina civilizácií, kultúr, kmeňov a jednotlivcov verí, že existujú iné svety, ďalšie obývané slnečné sústavy a galaxie. Každý rok vychádza veľa kníh s touto temetikou a niektorí ľudia, medzi nimi aj veriaci, prichádzajú dokonca s rôznymi číslami. Takéto názory sa dnes stali módne. Jedni tvrdia, že existuje 240 miliárd obývaných slnečných sústav našej galaxie, aže obyvateľstvo našej planéty je najmladšie v celom vesmíre. Astrálni cestovatelia a ľudia, ktorí prešli určitými formami regresnej terapie nám existenciu iných svetov potvrdia z vlastnej skúsenosti.

Tom Volfe, známy americký chronológ americkej kultúry povedal: "UFO-lógia sa pre mnohých stala súčasťou náboženského systému. Ide o náboženstvo, ktoré sa príliš nelíši od náboženských smerov posledných dvoch tisícročí. Väčšinou boli (či už uspeli alebo zanikli) založené na myšlienke, že mimo nás existuje iné usporiadanie sveta, ktoré ostatní ľudia nevidia".

ČO HOVORÍ BIBLIA O MIMOZEMŠŤANOCH?

Skôr, ako budeme skúmať bytosti, ktoré majú nehmotné telo. pozrime sa na Ježiša - vieme o ňom, že mal fyzické telo, ktoré podliehalo pozemským zákonom. Po smrti a zmŕtvychvstaní dostáva nové telo, ktoré však bolo viditeľné a hmotné. A predsa to bolo telo, ktoré sa mohlo objavovať, miznúť či prechádzať cez zatvorené dvere.

Ján 20/26-7

Lukáš 24/39

Aj my raz budeme mať nové telo, ktoré sa bude vymykať všetkým známym fyzikálnym zákonom, bude nepomíňajúce a nesmrteľné.

1.Koriňťanom 15/51-53,58 (aj celá kapitola !)

Prorok Daniel opisuje nasledovné videnie:

Daniel 10/5-8

Falošní proroci boli v minulosti za nepravdy kameňovaní. Máme považovať

Danielovo svedectvo len za biblickú fantáziu, alebo ide o vierohodné videnie? Je zaujimavé, že niečo podobné ako Daniel tvrdí veľa ľudí, ktorí majú opakované kontakty s mimozemšťanmi a príjmajú ich posolstvá. Daniel videl a opísal niečo, čo iní nevideli, a predsa na nich padlo zdesenie.

Z čoho? Koho Daniel videl? Bolo to videnie nehmotnej podstaty? Ak Daniel opisuje len len mytologické predstavy, prečo ostatní ušli a skryli sa?

Čo opisujú dnešní ľudia? Sú vari väčší táraji ako bol Daniel? Dokážu či nedokážu slovami vyjadriť to, čo videli?

Nepodceňujme súčasné svedectvá, ani svedectvá predkov!

Ku ďalším zaujimavým statiam patrí kniha proroka Ezechiela. Mnohí ho považovali za duševne vyšinutého človeka. Pre úplnosť si prečítajme celú prvú kapitolu.

Daniel, Ezechiel i ďalší proroci opisovali niečo celkom mimoriadne. Dobre vieme, že Satan a démoni sa snažia napodobňovať pravého Boha (2 Koriňťanom 11/13-15). Nemôže byť azda to, čo opisujú tisíce ľudí napodobeninou toho, čo videl Daniel a Ezechiel? To, čím sú fascinovaní dnešní ľudia, môže odhaľovať démonický svet nadpozemských mocností, o ktorých Biblia iste nie nadarmo hovorí. Premýšľajte sami. Ide o predzvesť udalostí posledných dní, alebo o ich naplnenie?

Keby sme neboli rozptyľovaní správami o stretnutiach s UFO a o existencii mimozemských civilizácií, možno by sme s nastávajúcimi dňami viac premýšľali o Bohu a svojom vzťahu ku nemu vo svetle Biblie. Jedným si môžeme byť istí. Nevysvetliťelných úkazov, nových záhad, nových vysvetlení a ľudského besnenia bude iba pribúdať. Zlo a hriech sa neskrývajú, ba naopak, okázalo vystupujú všade okolo nás. Televízne obrazovky, tlač a iné médiá celého sveta do naších myslí a sŕdc.prinášajú reportáže a dôkazy ...

Sme zaplavovaní množstvom svedectiev tých, čo prežili klinickú smrť a majú osobný zážitok ničoho krásneho a priťahujúceho - bez poznania Krista! Ale existujú aj iné svedectvá, keď umierajúci v poslednej chvíli kričí: " Som v

pekle, som v pekle, prečo ste mi nepovedali viac?! O takých šíritelia pozitívnych myšlienok nehovoria, oni nestrašia peklom. Služobníci zla demonštrujú svoju prítomnosť akýmkoľvek spôsobom, počínajúc odhaľovaním úplného ľudského potenciálu a uvedomovaním si svojho božského JA, ktoré sa chce posadiť na Boží trón, cez systematické rozvíjanie nevyužitých mimozmyslových schopností. Ľudia načúvajú hlasom osobných duchovných radcov, populárnych guruov Nového veku, náboženských vodcov, svätých patrónov, liečiteľov, alchymistov a vyslancov mimozemských civilizácií. Všetci spoločne vraj majú s nami iba tie najlepšie úmysly...

Čím viac sa budete danou skutočnosťou zaoberať, tým viac presvedčivých dôkazov duchovných sprievodcov nájdete. Do záhuby vás zavedú regresná terapia, holotropné dýchanie, psychotronika, joga, mantry, aury, čakry, astrológia, horoskopy, kryštály, liečitelia, veštci a veštenie, Nostradamove a Sibylinine proroctvá, posolstvá Grálov, "kresťanskí" reinkarnisti, UFO-lógovia, astrálni cestovatelia, evolucionisti a mnoho ďalších, ktorí majú záujem o vaše vedomie, svedomie, podvedomie a predovšetkým o vaše peňaženky. Svetom bez hraníc sa šíria meditačné cvičenia, zmyslová izolácia, sférická hudba, okultné praktiky, tibetské misky, bubienky, drogová závislosť a celý rad ďalších spôsobov, ako získať vašu dušu.

OD MINULOSTI K BUDÚCNOSTI

Antropológovia a archeológovia nám nahovárajú, že čo je staré, to je primitívne, hoci dôkazy často hovoria o opaku. Existujú staré písomné záznamy, ktoré nechápeme, a pretože im nerozumieme, hľadáme v nich inotaje. Celá známa história ľudstva zaberá iba niekoľko tisíc rokov. Hvezdárske a meračské vedomosti dávnych predkov sú dodnes nevysvetliteľné. Títo "primitívi" nám zanechali mapy, ale aj stavby, ktorých zložitosť, mohutnosť a astronomická presnosť nás privádza do úžasu. Dokonca sami nie sme schopní s našou technológiou a vedomosťami niečo také reprodukovať. Ktorá z našich stavieb prečká toľko tisícročí? Vedomosti predkov z oblasti medicíny a genetika z obdobia okolo 4 500 rokov pred naším letopočtom sú neklamným dôkazom vysokého stupňa inteligencie.

Pamiatky súvisiace s pyramídami - či už samotné stavby, alebo sochy a reliéfy, rozprávajú o niečom, čo sa vymyká nášmu chápaniu a dráždi fantáziu rôznych čudákov. Existuje veľa nálezov a legiend, ktorých princípy boli znovuobjavené až v našich časoch. Na rozdiel od racionálnych mysliteľov sa napr. náš Ing. Pavel Pavel zamyslel nad záhadou kamenných kolosov na Veľkonočnom ostrove. Pretože vzal legendy domorodcov o chodiacich sochách vážne, podarilo sa mu rozhýbať nielen dvanásťtonový kamenný kolos, ale v r. 1986 na ostrove rozhýbal aj originálne sochy Rapa Nui.

Archeológia patrí k mladým disciplínam a v podstate sa zaoberá vykopávkami len na povrchu. Čo je ukryté hlboko pod povrchom, nikto z nás nevie. To, že nie sme ochotní prijať neobyčajné svedectvá histórie, ukazuje našu predpojatosť. Prečo nie sme ochotní aspoň uznať, že toho vieme zatiaľ len málo na to, aby sme mohli stanoviť všeobecne platné princípy. Prečo a ako zanikli vyspelé kultúry? Alebo budeme tvrdiť, že staré civilizá- cie, ktoré dokázali to, čo je pre nás nevysvetliteľné, technicky nenapodo- biteľné a neuskutočniteľné, boli na nízkej intelektuálnej úrovni a že by len tak náhodou a pre nič za nič vytvorili niečo také zložité a pre nás záhadné?

Dávne civilizácie nás v mnohom predbehli, ale to si my neradi priznávame. K základom ľudskej histórie, k vzniku pozemského života a existencie prírodných zákonov nás nemôže doviesť náhoda. A pretože na náhody neveríme, musíme sa obracať na mimozemské civilizácie a "hľadáme" odpoveď za hranicami nášho vesmíru.

Väčšina ľudí sa zaujíma o počiatok sveta a vznik života. Jedni veria biblickej výpovedi, druhí Boha vylúčili a radšej sa zaujímajú o "vedecké" výpovede, ktoré predstavujú oveľa viac pravdepodobných modelov s neustálou možnosťou premeny. Proti sebe stoja idealisti a materialisti. Nikto z nás nemôže ísť späť, aby sa na vlastné oči presvedčil, ako sa to stalo. Idealisti majú k dispozícii Božie Slovo - Bibliu - historický záznam dejín ľudstva a prírodné zákony. Materialisti vychádzajú z fyzikálnych predpokladov, ktoré ovplyvňovala náhoda a overuje veda. Overiteľné sú iba dejiny človeka, a to tiež len do určitej miery. Ak sa človek zaujíma o vlastný pôvod, musí sa dotknúť otázky spojenej s existenciou či neexistenciou Boha. Má náš život nejaký cieľ a zmysel, alebo sme len výsledkom náhod? 

Skúsme to od Adama. V tejto chvíli nás zaujíma viac biblický Adam ako Adam - biologický prototyp človeka. Adam bol svojou inteligenciou homo intelectus a technicus. Nemal nijakých predkov, pretože bol od Boha (Lukáš 3:38). Jeho inteligencia prevyšovala genialitu najväčších učencov. Sám pomenoval všetky zvieratá, nebeské vtáctvo aj poľnú zver. Ako mohol poznať to, na čo dodnes nestačia prírodovedecké katedry ani celoživotné štúdium s doktorátmi a vedeckými titulmi? Kde vzal také vedomosti, kto ho vyučil? Prečo Boh v Genesis, keď opisuje tajomstvo a div stvorenia, znova a znova opakuje, že stvoril rôzne druhy rastlín, netvorov, živočíchov, vtákov, hmyzu, plazov atď.? Nie je možné, že Adam získal všetok um priamo od Boha, zatiaľ čo dnešný človek sa musí učiť a vo svojom bádaní iba sleduje Stvoriteľove stopy? Štvrtá kapitola Genesis hovorí, že Adamovi potomkovia spracúvali meď a železo a že Túbal-kain bol majstrom všetkých remeselníkov. V indickom Dillí stojí sedem metrov vysoký nehrdzavejúci stĺp, vraj zo štvrtého storočia. Nikto nevie, kto a ako tento stĺp vyrobil. Veľa vedcov si láme hlavu, ako by sa dalo vyrobiť čisté železo, ale ešte nikto sa neodvážil navrhnúť, že by mohlo mať predpotopný pôvod. Biblická história stvorenia sveta nehovorí o tom, že by po svete pobehávali ľudia s nástrojmi z pazúrika, ale hovorí o potope, a práve v tom čase sa všetko drastickým spôsobom zmenilo. Kto z nás si vie predstaviť nový začiatok v úplne zdevastovanej krajine? Ľuďom iste dlho trvalo, kým znova začali vyrábať a spracovúvať železo a meď; samotné používanie technológie nás nenaučí, ako ich vyrobiť. Sme iba užívatelia, nie tvorcovia. Ako by sme uspeli my, keby sme mali začínať od začiatku? Kto z nás by bol schopný sa uživiť a vyrobiť si hoci len obyčajnú motyku? Ak budeme veriť tomu, že Adam bol homo habilis alebo prototyp človeka, po ktorom nasledovali doby kamenné, bronzové a iné, a ak budeme veriť novodobým špekuláciám, potom nestojíme na počiatku civilizácie, ale na pokraji pekelnej priepasti.

Ľudia, ktorí poznali biblické súvislosti, majú celkom iný pohľad na minulosť, prítomnosť i budúcnosť sveta. Neskúmame tajomnú minulosť, ale Božie dielo. Nedajte sa odradiť tými, ktorí vám budú vytýkať, že Bibliou a Bohom zastrašujete váhajúcich a hrozíte neveriacim. Hlavne neveriaci ľudia sa radi boja. Horory a príšery patria k obľúbenej zábave. Na rozdiel od hororov hrôzy siedmich pečatí, poľníc, nádob a posledného súdu nie sú výsledkom filmovej tvorby. Prečítajte si knihu Zjavenia od 4. kapitoly. Ak sa vám roztrasú kolená, môžete sa oprieť o berly viery alebo vedy.

Súčasnosťou sa tiahnu obavy o bu- dúcnosť našej vyspelej kultúry, ktorej krach nemožno pri pohľade na históriu vylúčiť. Tí, ktorí nechcú poznať príčinu všetkého zla a svetových problémov, si môžu vybrať: ľudskú múdrosť alebo múdrosť Božiu. Čím bližšie budeme ku koncu, tým ostrejšie budú hranice medzi mocou zla a biblickou vierou. Dovoľte Bohu, aby aj vám ukázal cestu. Dvojsečný meč - Bibliu - máte na dosah ruky. O vieru však treba zápasiť.

 • Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela; zbroje nášho boja niesú telesné, ale schopné v Bohu zboriť hradby; (2. Korintským 10:3-4) 

EXISTOVAL PRVOTNÝ RAJ?

Aby sme pochopili budúcnosť ľudstva, musíme nájsť jeho počiatok a porozumieť stavu ľudstva. Falošný hráč, ktorý je príčinou všetkého zla, je ten dávny drak, had, diabol zvaný satan, ktorý sa preoblieka za anjela svetla. On je príčinou zla, krvavých obetí, to on odvádza pozornosť národov aj jednotlivcov od Pána Ježiša Krista.

 • Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času. (Zjavenie 12:12) 

Každý kmeň, národ aj jednotlivec má určitú predstavu o tom, ako vznikol svet a život. Antropológovia s úžasom zisťujú, že väčšina ľudstva si zachovala vedomie o prvotnom raji. Zjednodušene môžeme povedať, že každý jednotlivec má do duše vrytú túžbu po nesmrteľnosti a mnohí veria, že smrť je vstupnou bránou do inej existencie. Existuje veľa kultúr, ktoré veria v množstvo bohov, démonov a nadprirodzených síl. Každá z nich má zachované aspoň zlomky toho, o čom hovorí Biblia. A predsa dnes väčšina ľudí na svoju škodu považuje práve biblickú udalosť stvorenia sveta za mytológiu. Zabúdajú, že ide o neopakovateľnú historickú udalosť, a nechcú si priznať, že správna odpoveď je len jedna.

Je zaujímavé porovnávať spoločné znaky povestí a biblických údajov. Rôzne kultúry majú vo svojich legendách a povestiach veľkých hadov a lietajúcich drakov. Celé národy žijú v zajatí démonov; pohania aj učenci vykonávajú krvavé obete. Krvavé obete sú súčasťou nielen pohanských a satanistických rituálov, ale aj národov s vysokou vzdelanosťou a najvyspelejšou technológiou. V tomto storočí ľudia na všetkých kontinentoch neprežili jediný deň bez vojen. Lenže nezabíjame len vo vojnách, ale s požehnaním "matiek", ktoré nechcú svoje deti, aj nenarodené deti. Čím viac hovoríme o mieri a láske, tým viac nás sužujú násilia a vraždy. Zákonodarcovia a obchodníci so smrťou "rozhodli" o tom, čo je dobré nielen pre ženu, ale aj pre celé ľudstvo. Odsudzujeme vojny, terorizmus a násilie, ale sami určujeme kultúru smrti. Trest smrti NIE, smrť z milosti ÁNO. Zákonodarca, lekár a klient môžu byť darcovia a ochrancovia života, ale aj jeho terminátori. Humanisti môžu šetrne zabíjať nenarodených a chorých; zločinci a diktátori tých, ktorí v hre prekážajú. Dnes tečie krv azda viac ako kedykoľvek predtým.

Prvotný raj bol raz a navždy uzavretý, svet bol zničený celosvetovou potopou. Preto ľudstvo čaká svojho mesiáša, svojho vodcu, politika, ktorý mu ukáže lepšiu cestu, aby spoločnými silami vybudovali raj na zemi. Komu veriť? Kde hľadať odpoveď? Prečo neskúsiť hľadanie v Biblii? Veď vo všetkých náboženstvách sveta nájdeme prvky, ktoré vychádzajú z Biblie. Niekde ten pravý počiatok musí byť, ale kde začať? Na začiatku Biblie v knihe Genesis, na konci v Zjavení alebo hádam uprostred?

INÉ USPORIADANIE SVETA

Väčšina civilizácií, kultúr, kmeňov a jednotlivcov verí, že existujú iné svety, ďalšie obývané slnečné sústavy a galaxie. Každý rok vychádza veľa kníh s touto tematikou a niektorí ľudia, medzi nimi aj veriaci, prichádzajú dokonca s rôznymi číslami. Takéto názory sa dnes stali módne. Jedni tvrdia, že existuje 240 miliárd obývaných slnečných sústav našej galaxie a že obyvateľstvo našej planéty je najmladšie v celom vesmíre. Astrálni cestovatelia nám existenciu iných svetov potvrdia z vlastnej skúsenosti.

Tom Wolfe, známy americký chronológ americkej kultúry, povedal: UFO-lógia sa pre mnohých stala súčasťou náboženského systému. Ide o ná- boženstvo, ktoré sa príliš nelíši od náboženských smerov posledných dvoch tisícročí. Väčšinou boli (či už uspeli alebo zanikli) založené na rovnakej myšlienke - že mimo nás existuje ďalšie a iné usporiadanie sveta, ktoré ostatní ľudia nevidia.

Biblia vôbec nepopiera existenciu iných svetov:

   

 • Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. (Efezským 4:10) 
 •  

 • Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje. (Izaiáš 45:12) 

Každé slovo, každé písmenko, každá čiarka v Biblii majú svoj význam. Božia všadeprítomnosť, moc a vševedúcnosť sú mimo ľudského vysvetlenia, ale nie sú mimo chápania súvislostí.

   

 • Znám človeka v Kristu, ktorý pred štrnástimi rokmi, - či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, - uchvátený bol až do tretieho neba. A znám toho istého človeka, - či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, - že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. (2. Korintským 12:2-4)

Kto z nás si dokáže predstaviť tretie nebo alebo nehmotnú podstatu Boha a ľudskej duše? Písmo hovorí, že existuje podsvetie a nekonečné utrpenie. Mnohí hovoria, že aj na zemi je dosť trápenia, tak načo ešte peklo. Preto nám prichádza na pomoc Božie Písmo a duchovný obzor, ktorý poznajú len tí, ktorí túžia nájsť pravdu a prijmú Božie posolstvo. Človek, ktorý je duchovne mŕtvy - neveriaci -, je na chápanie biblických skutočností vybavený podobne ako človek slepý a hluchý. Ako môže opísať, čo je okolo neho, keď môže "vidieť" iba to, čo si sám ohmatá? Aby sme sa mohli orientovať v hmotnom svete, máme fyzické zmysly. Skrze Ducha Svätého získavame duchovné zmysly a potom prijímame Božie pravdy, prežívame duchovný život a komunikujeme s Bohom.

 • Boh je Duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde. (Ján 4:24) 

ČO HOVORÍ BIBLIA O MIMOZEMŠŤANOCH?

Skôr ako budeme skúmať bytosti, ktoré majú nehmotné telo, pozrime sa na Ježiša - vieme o Ňom, že mal fyzické telo, ktoré podliehalo pozemským zákonom. Po smrti a zmŕtvychvstaní dostáva Ježiš nové telo, ktoré však bolo viditeľné a hmotné. A predsa to bolo telo, ktoré sa mohlo objavovať, miznúť a prechádzať cez zatvorené dvere.

   

 • Po ôsmich dňoch zase boli dnuká Jeho učeníci; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a viď moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. (Ján 20:26-27) 
 • Pozrite mi ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a viďte, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. (Lukáš 24:39) 

Aj my raz budeme mať nové telo, ktoré sa bude vymykať všetkým známym fyzikálnym zákonom; bude nepomíňajúce a nesmrteľné. O vzkriesenom tele hovorí celá 15. kapitola Korintským:

   

 • Ajhľa, poviem vám tajomstvo: Všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť ne- smrteľnosť ...A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu. (1. Korintským 15: 51-53, 58) 

Prorok Daniel opisuje nasledujúce videnie:

 • ...Vtedy som zdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha; okolo bedier mal opasok z ofírskeho zlata; jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a lýtka ako bronzové zrkadlo a zvuk jeho slov bol ako hluk davu. Ja, Daniel, som videl zjav; mužovia, ktorí boli pri mne, nevideli zjav; ale prepadol ich veľký údes, takže ušli a skryli sa. Tak som zostal sám, keď som videl tento veľký zjav. Ale neostalo vo mne sily... (Daniel 10:5-8) 

Falošní proroci boli v minulosti za nepravdy kameňovaní. Máme považovať Danielovo svedectvo len za biblickú fantáziu, alebo ide o vierohodné vide- nie? Je zaujímavé, že niečo podobné ako Daniel tvrdí veľa ľudí, ktorí majú opakované kontakty s mimozemšťanmi a prijímajú ich posolstvá. Daniel videl a opísal niečo, čo iní nevideli, a predsa na nich padlo zdesenie. Z čoho? Koho Daniel videl? Bolo to videnie nehmotnej podstaty? Ak Daniel opisuje len mytologické predstavy, prečo boli svedkovia zdesení? Čo opisujú dnešní ľudia? Sú to vari väčší táraji, ako bol Daniel? Dokážu či nedokážu slovami vyjadriť to, čo videli? Nepodceňujme súčasné svedectvá ani svedectvá predkov. Škoda, že znalci a komentátori Písma často berú svedectvo Písma na ľahkú váhu. Úvodný komentár ku knihe Daniel v novom českom ekumenickom preklade Biblie z r. 1992 hovorí:

výstrednými obrazmi a symbolmi, na ktoré používa staré mytologické predstavy, vysvetliť problémy súčasnosti a odhaliť tajomstvo budúcnosti.

K ďalším zaujímavým statiam Biblie patrí kniha proroka Ezechiela, ktorého mnohí považovali za duševne vyšinutého človeka. Pre úplnosť si prečítajme celú prvú kapitolu:

   

 • ...otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia... videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľ- ký oblak a blýskavý oheň s ja- som dookola; z jeho vnútra, totiž zo stredu ohňa sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor, podobali sa človeku... nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom podobná hroznému kryštálu, rozprestrená zhora nad ich hlavami... tu zaznel hlas sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď zastali, zvesili krídla. Zhora nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. A videl som lesk, akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor... keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril. (Ezechiel 1) 

Daniel, Ezechiel a ďalší proroci opisovali niečo celkom mimoriadne. Dobre vieme, že satan a démoni sa snažia napodobňovať pravého Boha. Nemôže byť azda to, čo opisujú tisíce ľudí, napodobeninou toho, čo videl Daniel a Ezechiel? To, čím sú fascinovaní dnešní ľudia, môže odhaľovať démonický svet nadpozemských mocností v povetrí, o ktorých Biblia iste nie nadarmo hovorí. Premýšľajte sami. Ide o pred- zvesť udalostí posledných dní alebo o ich naplnenie? Aký je význam týchto úkazov? Ten, kto chce pochopiť budúcnosť, a poznať to, čo o nej hovorí Biblia, má jedinečnú príležitosť. Kniha Zjavenia opisuje udalosti, ktoré sa už stali, ktoré sú našou súčasnosťou, a tie najdôležitejšie, ktoré sa ešte len stanú.

 • A povstal boj na zemi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi... (Zjavenie 12:7) 

Bitvu pešiakov, tankov, loďstva a letectva si vieme predstaviť, ale boj nebeský? Nie sme práve na túto chvíľu prostredníctvom všetkých správ o UFO pripravovaní? Skúmajme Písmo, aby to, čomu veríme a čo prežijeme, vždy harmonizovalo s Písmom. Nespoliehajme sa len na svoje zmysly, city a zážitky. Poznáte, že Božie Slovo nie je zbierkou povier, vizionárskych románov, dramatických noviel a bájok. Boh sám seba nikdy nepopiera. V Biblii nejde len o tajuplné, sýtozafarbené až výstredné obrazy a symboly; iba Biblia nám podáva ucelený pohľad na minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Môžeme sa pýtať, či podľa UFO-lógov stojíme na prahu nového tisícročia alebo podľa Biblie na konci dní, pred príchodom sedemročného súženia a druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Nový zákon odkazuje na túto budúcu udalosť viac ako 300-krát. Učenie Nového veku pripravuje ľudstvo na stretnutie so "synmi božími", ktorí majú sprostredkovať kontakt s inými svetmi. Keby sme neboli rozptyľovaní správami o stretnutiach s UFO a o existencii mimozemských civilizácií, možno by sme v súvislosti s nastávajúcimi dňami viac premýšľali o Bohu a výpovediach Biblie. Jedným si môžeme byť istí. Nevysvetliteľných úkazov, nových záhad, nových vysvetlení a ľudského besnenia bude iba pribúdať. Zlo a hriech sa neskrývajú, ba naopak, okázalo vystupujú všade okolo nás; televízne obrazovky celého sveta do našich sŕdc a myslí prinášajú reportáže a dôkazy.

Ako odpovie cirkev dnešnému svetu? Podriemkávajúca cirkev nepovažuje za dôležité systematicky študovať Božie Slovo, radšej napĺňa zmysel duchovného života dobročinnosťou a sociálnou službou. Len hŕstka veriacich očakáva druhý príchode Pána Ježiša Krista. Tí svetsky a sväto rozumnejší o nich hovoria, že sú to fanatici a fundamentalisti. Pretože cirkev neodpovedá na vážne otázky hľadajúcich, sama podľahla evolučnému učeniu bez toho, aby dôkladnejšie premýšľala o dôsledkoch. Hľadajúcich vydáva napospas tým, ktorí im ponúknu ľúbivejšiu náhradu iného duchovna. Ak nie je kniha Genesis základom viery kresťanov, tak ani kniha Zjavenia nemá praktický význam a veriacim zostáva iba mystika.

Populárny americký autor M. Scott Peck, zástanca Nového veku, o sebe povedal, že je kresťan evanjelického zamerania, a preto sa nemožno čudovať, že aj medzi veriacimi nachádza stúpencov svojich názorov:

Keď premýšľam o obrovských zmenách potrebných na vytvorenie globálneho mieru, mohlo by sa zdať, že iba druhý príchod Krista môže túto úlohu zvládnuť. Ja však nehovorím o skutočnom druhom príchode v tele. Osobne som hlboko pesimistický o názore na cirkví, očakávajúcich druhý príchod a pasívne čakajúcich Mesiáša, ktorý príde v tele. Namiesto toho premýšľam o vzkriesení Kristovho Ducha, ktorý sa objaví v cirkvi, ak ho kresťania vážne prijmú.

Autor nevystupuje protikresťansky, ale naopak, ako pravý kresťan. Neodmieta Bibliu, iba dopĺňa a napráva mylnú interpretáciu a omyly minulosti. Rastie počet cirkví a veriacich, ktorí radikálne zmenili vlastné vedomie Božej prítomnosti. Niektorí veria, že druhý príchod Krista je už skutočnosťou. Pre jedných sa to udialo neviditeľne v r. 1944, druhým blízky príchod naznačujú súčasné znamenia, zjavenia, zázraky a svätý smiech torontského požehnania. V niektorých zboroch sa šíri nielen svätý smiech, ale aj rev (ako lev z Júda) a štekanie.

 • Pretože Hospodin, Pán neučiní nič, bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojím služobníkom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál, Hospodin, Pán hovorí, kto by neprorokoval? (Ámos 3:7-8)

Zaujímavo sa s týmto javom vyrovnadali pred rokmi v Indonézii. Moslimovia vzali palice a svojich štekajúcich spoluobčanov vyhnali z kostolov. Pes je pre moslimov nečisté zviera a vo svojom okolí netolerujú ani len štekavé prejavy.

Východný mysticizmus a učenie Nového veku sa viditeľne prelínajú aj kresťanskou cirkvou. Podľa nebiblického učenia nastáva evolučná udalosť, keď nová rasa, nový druh ľudstva bude postavou a vedomím ako Kristus. Takýmto spôsobom bude nastolené Božie kráľovstvo na zemi, kde bude vládnuť kozmický Kristus v srdciach, mysliach a dušiach všetkých ľudí. Títo osvietení veriaci zamieňajú Krista za astronauta a pridali mu kozmický rozmer. Raketové motory náboženstva Nového veku nemieria k nebu, ale rovno do pekla. Aké diabolsky prefíkané!

Nezanedbateľná časť cirkvi práve existenciu večného zatratenia, pekla, podsvetia popiera. Veľká časť cirkvi odmieta vieru vo vychvátenie cirkvi pri druhom príchode Krista, hoci Písmo hovorí:

   

 • ...lebo keď (zazneje) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, potom my, ktorí zostaneme na žive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi, a tak stále s Pánom budeme. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami. (1. Tesalonickým 4:16-18) 

Tomu hovorím Boží kozmický program! Pamätajme si, že satan a jeho služobníci, padlí anjeli, vystupujú ako pozitívne a vedúce sily našich čias. Jeho rafinovaná lesť uchlácholí svedomie tých, ktorí nachádzajú zmysel svojho života v reinkarnácii alebo v evolúcii ľudského ducha. Sme zaplavení množstvom svedectiev tých, ktorí prežili klinickú smrť a majú osobný zážitok niečoho krásneho a priťahujúceho - bez poznania Krista. Ale existujú aj iné svedectvá, keď umierajúci v posledných chvíľach kričí: "Som v pekle, som v pekle, prečo ste mi nepovedali viac?!" O takýchto šíritelia pozitívnych myšlienok nehovoria, oni nestrašia peklom. Služobníci zla demonštrujú svoju prítomnosť akýmkoľvek spôsobom, počínajúc odhaľovaním úplného ľudského potenciálu a uvedomením si svojho božského JA, ktoré sa chce posadiť na Boží trón, cez systematické rozvíjanie nevyužitých mimozmyslových schopností. Načúvajú hlasom osobných duchovných radcov, populárnych guru Nového veku, náboženských predstaviteľov, svätých patrónov, liečiteľov, alchymistov a vyslancov mimozemských civilizácií. Všetci spoločne vraj majú s nami - s ľudstvom - len tie najlepšie úmysly.

 • A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich skutkov. (2. Korintským 11:13-15) 

V skutočnosti však všetci túžia po moci, sláve a bohatstve. Vidíte ten rozdiel? Človek do neba neprenikne vlastnou silou. Nijaký kozmický program Boha neobjaví. Svetové mocnosti vydávajú miliardy dolárov na kozmický výskum, lietame do vesmíru, na Mesiac, vysielame sondy, ďalekohľady a satelity. Vesmír, či nebo, človeka neodolateľne priťahuje. Božie nebo je na dosah ruky každému, ale nie ľudskou silou ani pomocou vedy a technológie, ale Božou mocou. Väčšine ľudí uniká, že jedného dňa z neba zostúpi nový Jeruzalem. Toto verejné tajomstvo druhého príchodu Krista, zjavené v Písme, cirkev neodovzdáva ani svojim veriacim, ani neveriacim, lebo tomu sama neverí. Čítajte a študujte Bibliu, aby ste boli pripravení.

 • Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu, vyzdobenú svojmu ženichovi. A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, zotrie im každú slzu z očú a smrti už viac nebude, ani smútku ani plaču ani bolesti už viac nebude, lebo prvotné veci sa pominuli... Kto zvíťazí, obdrží toto: budem mu Bohom a on m i bude synom. Bojazliví však, neverní, ohavní, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere, horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť. (Zjavenie 21:1-8) 

Biblia neopisuje vesmírnu kozmickú loď, ktorá prichádza na Zem z Plejád či iných ďalekých súhvezdí, ale sväté mesto od Boha. Ak sa múdri tohto sveta od smiechu chytajú za bruchá, nech je im varovaním minulosť. Rovnako ako oni sa za bruchá chytali aj tí, ktorí videli, ako Noe stavia na súši archu. Pred potopou sa zachránil len ten, kto vstúpil do archy, a nie ten, kto vedel dobre plávať. Do večného príbytku vstúpia len tí, ktorí prijali Božiu milosť, a nie tí, ktorí bez Krista budovali lepší svet. Nehoríte zvedavosťou, aké bude to nové nebo a nová zem? V svetle Písma neobstojí nič iné, len Božia pravda.

 • Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som (Kristus), a : Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi! Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. Potom im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. (Lukáš 21:8-11) 

PRAVDA BOŽIA VÍŤAZÍ

David Spangler, najvplyvnejší vodca Nového veku na svete, ktorý o sebe tvrdí, že má celý rad osobných kontaktov s mimozemskými civilizáciami a nadprirodzenými bytosťami, otvorene vyhlasuje:

Lucifer prichádza, aby nám dal konečný dar celistvosti. Ak tento dar slobodne prijmeme, potom bude oslobodený každý z nás. To je zasvätenie Luciferovi. Prostredníctvom neho budú mnohí ľudia teraz aj v nasledujúcich dňoch stáť pred rozhodnutím byť učeníkom Nového veku.

Dnešný Lucifer nie je podľa učiteľov Nového veku ten hlúpy výmysel židovsko-kresťanskej tradície, ktorý zaslepoval svet pred svetlom. Naopak, dnešný Lucifer vraj poznal svoje chyby, a preto tomuto svetu prináša nové svetlo - aby hlásal pravdu a dobro. Áno, satan nám nahovára, že PRAVDA VÍŤAZÍ, ale minulosť, prítomnosť aj budúcnosť potvrdzuje, že len PRAVDA BOŽIA VÍŤAZÍ. Nový vek ani mimozemšťania neprinesú ľudstvu nádej alebo víťazstvo. Šíria iba diabolskú doktrínu, ktorá je od počiatku sveta rovnaká. Vízia budúcnosti mimozemšťanov a osvietených radcov nie je totožná s budúcnosťou, o ktorej hovoria evanjeliá Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Tí, ktorí precitnú z tohto poblúznenia, majú poslednú možnosť: pokľaknúť pod krížom, prosiť Pána Ježiša Krista o od- pustenie a celkom skoncovať so všetkým, čo ich viaže s minulosťou.

 • Mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. Mnohí zase, ktorí sa boli zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich všetkým pred očami... (Skutky 19:18-19) 

Biblia nás dôrazne varuje, aby sme sily nadprirodzených mocností nevyhľa- dávali, s týmito silami nekomunikovali a nepýtali sa na ich rady. Nepodceňujme ľudovú okultnú zábavu. Každý, kto si zahráva s nadprirodzenými silami a pripúšťa možnosť mimozemských kontaktov s príslušníkmi ľudskej rasy, uvádza sám seba do nebezpečenstva, že sa stane obeťou podvodu. Satan vás presvedčí o všetkom, čo jeho pôsobením prežijete, ako o živej skutočnosti. Tak ako schizofrenik prežíva svoju neskutočnú realitu v skutočnom svete, tak aj vy sa vydávate do sveta nadpozemských mocností a otvárate svoju dušu tomu Zlému. Pre vás, ktorí ste prekročili prah okultných síl alebo máte osobný kontakt s mimozemšťanmi a to poznanie vás neodolateľne priťahuje, zostáva len dôrazné varovanie. Čím viac sa budete danou skutočnosťou zaoberať, tým viac presvedčivých dôkazov duchovných sprievodcov nájdete. Do záhuby vás zavedú regresívna terapia, holotropné dýcha- nie, psychotronika, joga, mantry, aury, čakry, astrológia, horoskopy, kryštály, liečitelia, senzibilovia, veštci a veštkyne, Nostradamove a Sibyline proroctvá, posolstvá Grálov, kresťanskí reinkarnisti, UFO-lógovia, astrálni cestovatelia, evolucionisti a mnoho iných, ktorí majú záujem o vaše vedomie, svedomie, podvedomie a predovšetkým o vaše peňaženky. Svetom bez hraníc sa šíria meditačné cvičenia, zmyslová izolácia, sférická hudba, okultné praktiky, tibetské misky, bubienky, drogová závislosť a celý rad ďalších spôsobov, ako získať vašu dušu pre večné zatratenie. Máte možnosť obohatiť svoj život o zaujímavé skúsenosti, môžete prežiť aj kozmický orgazmus, ale verte, že ide o viac ako len o poznanie tajomna. Ide o život! O ten ľudský aj o ten večný! Tým opatrnejším a jednoduchším zatiaľ stačia horoskopy, kryštály, prútiky a virgule. Ďalší hovoria: "Nechajte ma na pokoji. Ja o vaše nebo a o vášho Boha nestojím." Ak patríte k nim aj vy, vydávate sa na širokú diaľnicu, ktorá má len jeden smer. Vyskočiť v plnej rýchlosti z vozidla ľudovej zábavy je nebezpečné; avšak zostať v ňom je ešte horšie. Voľba je na vás. Písmo o tom hovorí:

 • A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. Z hrabivosti budú vás vykorisťovať úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už oddávna pripravuje a ich zatratenie nespí. Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna dal ich strážiť až do súdu. A neodpustil ani starému svetu, ale Noacha zvestovateľa spravodlivosti, ochránil ako ôsmeho, keď uviedol potopu na bezbožný svet. Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich v popol a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti... Pán môže vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať, najmä však tých, čo vedení nečistými žiadosťami, idú za telom a neuznávajú nikoho nad sebou; samoľúbi bezočivci, ktorí sa neboja rúhať mocnostiam, kdežto anjeli, hoci v sile a moci väčší, nevynášajú proti nim rúhavého výroku pred Pánom. Ale títo, ako nerozumná zver, zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo neznajú; a aj zahynú tak, ako hynú zvieratá, a prijmú odplatu neprávosti. Za rozkoš pokladajú si hýriť vo dne, sú samá škvrna a špina, a na hodoch s vami vystatujú sa svojimi bludmi. Ich oči, nenásytné hriechu, sú plné (túžby po) cudzoložnici, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v hrabivosti; sú dietkami kliatby. (2. Petrov 2:2-14) 

Biblia nás opakovane varuje pred falošnými učiteľmi, posmievačmi a bludármi. Prečítajte si celú Júdovu epištolu:

   

 • ...Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu: jedinému (múdremu) Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristu Ježiši, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi, aj teraz, i na všetky veky! Amen. 

Boh nás nenecháva tápať v temnote. Aby sme našli plnosť večného života, poslal Boh svojho Syna, Pána Ježiša Krista, a vložil nám do srdca svedomie. Pán Ježiš nám poslal Radcu a Utešiteľa, ktorý vedie smer našich krokov - Duch svätý je neoddeliteľnou súčasťou Božej Trojice.

   

 • Ako nám Jeho božská moc v zná- mosti toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľmi veľkými zasľúbeniami, aby ste nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. Tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte ku viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpe- zlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva, a k milovaniu bratstva lásku... a tak skôr budete mať prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2. Petrov 1:3-11) 

ČO PREKÁŽA VIERE V BOHA?

Kto nás môže lepšie ochrániť pred každým zlom, než Ten, kto nám dal svoje zasľúbenia? Boh nám odovzdal dar milosti vo svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Každý z nás sa musí rozhodnúť, či tento dar prijme alebo nie. Boh zachoval Písmo až do dnešných čias, povolal pastierov, vojakov, robotníkov a služobníkov svojej cirkvi, aby volali na poplach, aby stratenci našli a poznali Boží zámer s človekom a milosť, ktorú nám ponúka. Ak neurobíte rozhodný krok a neskoncujete so všetkým, čo je nepriateľské voči Bohu, stanete sa ľudskou bábkou démonických síl. Zlý smer prinesie svojim žiakom vždy len jednu istotu - večnú záhubu, pred ktorou nás Boh ústami prorokov varuje. Keby to tak nebolo, sám by to toľkokrát nepovedal.

   

 • Nech vstanú a pomôžu ti merači nebies, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli, nezachránia si život z dosahu plameňa. (Izaiáš 47:13,14) 

Všetky ostatné sľuby duchovného smilnenia sú výmenný obchod - vaše duše za dočasne splnené priania. Ten, kto tomu neverí, už vydal svoju dušu mocnostiam zla. Satan vedie zápas o vieru všetkými prostriedkami; ponúka ľúbivé a atraktívne alternatívy, len aby odpútal pozornosť človeka od Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Vy, ktorí odpoviete na Božie pozvanie kladne, ste na počiatku nového života a máte nádej, že nebudete oklamaní.

   

 • Vy, dietky, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta; preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva. My sme z Boha; kto zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. (1. Jánov 4:4-6) 

Na záver slovo kresťanom, ktorí Božie varovania nezľahčujú, tým, ktorí veria v druhý príchod Pána Ježiša Krista a večné zatratenie, ale nechávajú si svoju vieru pre seba. Ak vám záleží na vašich blízkych, nemôžete mlčať. Aby človek prešiel životom alebo dokonca sedemročným súžením a skončil v ohnivom jazere, vo večnom odlúčení od Boha, nemusí robiť vôbec nič. To satanovi stačí, nikoho viac nebude obťažovať. Pred Bohom sa budeme zodpovedať nielen za to, čo sme tu na zemi vykonali, ale aj za to, čo sme neurobili.

 • Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. (Rímskym 2:13) 

Nenechajme sa ukolísať vlastným bezpečím. Nedajme sa zviesť vlastnou pohodlnosťou, márnosťou sveta a služobníkmi zla, ale prosme Pána:

   

 • Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! (Matúš 6:9-10) 

Študijná literatúra:

Biblia: Ex 22:18; Lev 19:31, 20:6,27; Deu 18:10-12; 1 Sam 28:6; 1 Pa 10:13; 2 Pa 33:6; Iz 2:6, 8:19; Sk 13:6-12, 16:16-18, 19:19; 1 Tim 4:1,2; Zj 22:15 

William Alnor: UFO in the New Age; David Hunt: Global Peace and the Rise of Antichrist; Hal Lindsey: Planet Earth 2000 A.D.; Satan is Live and Well on Planet Earth; René Pache: Peklo, skutočne existuje?; P. Steiger: Rozbor biblických proroctví 

Väčšina duchovných smerov tohto sveta sa zhodne na existencii Boha, mnohé z nich sa zhodnú aj na posvätnosti Ducha, ale všetky filozofické a náboženské duchovné smery odbočia pred Kristom ukrižovaným.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

umyselne zavadzanie a klamanie - typicke pre cirkev...

(skoda citat taky odrb, 25. 10. 2012 12:15)

podla autora nas vsetko, co nekaze jeho svätuskarska cirkev, zenie do zahuby. citujem:
"regresná terapia, holotropné dýchanie, psychotronika, joga, mantry, aury, čakry, astrológia, horoskopy, kryštály, liečitelia, veštci a veštenie, Nostradamove a Sibylinine proroctvá, posolstvá Grálov, "kresťanskí" reinkarnisti, UFO-lógovia, astrálni cestovatelia, evolucionisti a mnoho ďalších, ktorí majú záujem o vaše vedomie, svedomie, podvedomie a predovšetkým o vaše peňaženky."

mily autor, o nase vedomie, svedomie, podvedomie, a predovsetkym penazenky ma najväcsi zaujem - a najviac ich vykrada! - prave tvoja podarena cirkev!!! ktora sa boji, ze ludia raz zistia, ako ich odrbava cele starocia. tak nas tu nezavadzaj, kazdy kto ma kusok zdraveho rozumu, ta posle s takymi hlupostami "tam, kam slnko nesvieti".

....

(admin, 7. 12. 2007 23:32)

yeah

Kokotina a ojeb je tento clanok

(..., 9. 11. 2010 15:50)

Je to odrb nic takeho sa v sv. pisme nepise su to drby od dákeho vypatalného nezorientovaného myslivca resp. mumáka Fantasmagória cely clanok miesto tohot naivneho snívania si chodte kupit sv. pismo a precitajte si ho !!! Kto z vás ma na to ?! nha ani jeden neda cent ani citat neviete ... som zvedavý ktorý pojde kupit tak dokazte a potom diskutujte a mimochodom ked tak uz tích zelných muzickov niekto stvorit musel ked tak spekulujes :D

Re: Kokotina a ojeb je tento clanok

(kokoto, 15. 10. 2012 20:14)

ty debilko ale hento je zo stareho zakona asi preto si to v biblii nenašiel

UFO

(Silvia Kucníková, 17. 3. 2012 13:41)

ten kto neverí neokomentuje!
na Youtube sú videá a Ufo,verím v nich !existujú!100%

námietka

(Henrich , 1. 3. 2010 20:21)

Až moc postavený článok na biblii a vyzdvihujúci ju. Je to extra kniha ľudstva, to hej, no má dlhú históriu a častým prepisovaním a striktnou cenzúrou zo strany cirkvi sa údaje formulovali ako im vyhovovalo. Mnoho info od pôvodných pisárov tej doby bolo upravených príp. odstránených niekoľkými ďalšími autormi - nemálo "faktov" do nej bolo vpisovaných z druhej ruky v rokoch kedy sa už letopočet počítal na storočia, takže asi tak, že jeden povedal, že ten či ten videl/počul..
Je to kniha písaná ľuďmi, nie je to originál videozáznam tvorený aktuálne v tej dobe nestranným vševedomím pozorovateľom, na ktorom by sme si mohli zakladať - aha to bolo tak a to sa zase udialo onak.
Verím v Stvoriteľa a bytosti žijúce mimo Zeme, tak so záujmom som začal čítať túto stránku, ale ma zarazilo až priam fanatické poukazovanie na bibliu porovnávajúc vecami mimo nej, nespomína sa tam aj náhodou, či sa má skôr utrieť prach alebo povysaváť,hm?
To ma viedlo k napísaniu komentára.
Priam ma vytočila hláška, že nás môže zaviesť do záhuby meditovanie, pri kt. si zložím prsty do mudry a príp. odriekam i mantru?! Alebo odkedy cvičím 5 Tibeťanov sa cítim vitálnejší. Veď je priam citeľný a potvrdený pozitívny vplyv týchto záležitostí na človeka. Tak si duše teda vedú aj do záhuby tí čo si derú kolená v kostoloch modlením sa, bo modlitba je vlastne kresťanská forma mantry.
Aj toto je prehnané, ani obrazne to nemožno brať vážne: Každé slovo, každé písmenko, každá čiarka v Biblii majú svoj význam..
?? ako som už spomenul je písaná xx autormi v rôznych obdobiach letopočtu. Apropo Starý zákon je písaný v hebrejčine, tá nemá samohlásky, Nový zákon v gréčtine, je verejne rozšírené, že pri prekladoch dochádza k chybám.
Ostatné články sú celkom fajn čítanie, no tu je ponímanie biblie prehnané.
Želám autorovi blogu chuť do nových článkov a nech sa darí v osobnom živote ;)
S pozdravom Henrich.

odbočení

(Milan J. Zacha Kučera, 30. 1. 2009 7:08)

jak jsi myslel to odbočení? Jaktože všechny? Kdo tedy vyznává Krista Ukřižovaného?

Milan J.Zacha Kučera
www.jesen.cz
Záhady&Poklady&Království

výborná práca

(123456, 8. 6. 2008 19:11)

Gratulujem,
velmi rozumne a v mnohom sa da suhlasit.
Skvela praca, mudry tvoj duch.

Oni a my a on

(Ja 766, 1. 6. 2008 20:17)

I keď som to cele neprečítal ide len o otazku KTO som a kto stvoril.Zhodneme sa že i oni boli stvorení, teda mimozemšťania.A keď sa podielali i na našom stvorení,nevynima(ak teda ano)to stvoriteľa z procesu tvorby.Len hlupi nevidí že dielo zvané človek je dielom stvoriteľa vsetkých a deje sa priebežne.Ked by aj padlo rozhodnutie ničit idea prichadza k mocnejsim aby to urobili a tak nezaleží na tom či mimozemšťania sú Boh,zaleží na tom či je dielo dobré.

hehe

(Asmodeus, 15. 4. 2008 11:48)

Sakra dlhy clanok. Je to aj nejak dokazane okrem tych hatlanin co su v Biblii? Co ked Boh nie je (lebo nie je, je to iba nazov)a su len ty mimozenstania a aj ty nas vytvorili a teraz len skusaju reprodukciu nasej ludskej rasy, ci co to vlastne vytvorili za paskvil. Ale to sa spytajte skor Vesmirnych ludi bo ty to asi vedia najlepsie. :D Clanok uplne od veci.